Wileniuksen telakka vaatii kaupunkikehityslautakunnan päätöksen kumoamista

Wileniuksen telakka vaatii kaupunkikehityslautakunnan
päätöksen kumoamista

Wileniuksen perinnetelakan toimintaa pyörittävä Wilenius båtvarv ry on jättänyt
Porvoon kaupungille oikaisuvaatimuksen kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä,
jonka seurauksena telakan toiminta päättyisi.

Asianajaja Ari Kanervan laatimasta oikaisuvaatimuksesta käy ilmi, että tarjouskilpailua ei ole
toteutettu lain mukaisesti, puolueettomasti eikä tasapuolisesti. Kaupunkikehityslautakunnan
päätös on paitsi hankintalain ja hallintolain vastainen myös asemakaavan ja kaupungin
itsensä asettamien tarjouskilpailusääntöjen vastainen.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Marikki Hakola näkee uuden vierasvenesataman
palveluineen tarpeellisena, mutta sen toteuttamista ei tule ajaa läpi hinnalla millä hyvänsä.

– Kulttuurikaupungin tulee hyödyntää elävää kulttuuriperintöään, ei ajaa sitä alas
kyseenalaisin keinoin. Kilpailutusprosessin virheet ja lainvastaisuudet tulee oikaista, jotta
kuntalaisten oikeudenmukainen kohtelu toteutuu. Uskomme oikaisuvaatimuksen avaavan
kilpailutuksen ongelmakohtia uudella tavalla myös kaupunkikehityslautakunnan jäsenille ja
kaupunkilaisille.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että kilpailutusprosessi on ollut lainvastainen usealla eri
tapaa. Kaupunki ei esimerkiksi ole julkaissut lain vaatimaa ilmoitusta palvelusopimuksen
kilpailutuksesta julkisten hankintojen palvelussa. Siksi on perusteltua olettaa, että
ilmoittamatta jättäminen on rajannut tarjousten määrää.

Kaupunki sai tarjouskisassa kaksi tarjousta, joista toinen koski nykyistä telakkatonttia, toinen
sen lisäksi uudelle vierasvenesatamalle varattua naapuritonttia. Yhdistys katsoo, että
tarjousten tasavertainen kohtelu ei ole toteutunut lain edellyttämällä tavalla, sillä yhden tontin
tarjousta ei voi verrata kahden tontin tarjoukseen, ja että kaupungin olisi pitänyt huomioida
tämä arvosteluperusteita laatiessaan.

Lautakunnan päätös on lainvastainen myös siksi, että toisen tarjouksen jättäjän on annettu
merkittävästi muokata tarjoustaan määräajan päättymisen jälkeen. Ensimmäistä jätettyä
tarjousta ei ole esitetty kaupunkikehityslautakunnalle lainkaan, vaan päätöksen perustana on
käytetty vain jälkimmäistä, myöhässä saapunutta tarjousta. Toisen tarjouksenjättäjän
annettiin lisätä tarjoukseensa kymmenen sivua sekä tarkentavaa että täysin uutta materiaalia
useita viikkoja aikarajan umpeuduttua. Tarjouksen olennainen muuttaminen on kiellettyä, ja
parannettu tarjous on täten nähtävä kokonaan uutena tarjouksena, joka on jätetty
tarjouskilpailun sulkeutumisen jälkeen. Antamalla toisen tarjouksenjättäjän merkittävästi
poiketa lautakunnan päättämistä säännöistä sekä myös lainvoimaisesta asemakaavasta
kaupunki on räikeästi loukannut viranomaisen velvollisuutta toimia tasapuolisesti ja
syrjimättömästi.

Päätös ei noudata asemakaavaa, suojelumääräyksiä eikä kilpailun ehtoja

Voittaneessa tarjouksessa sekä asemakaavan sallima kerrosala että kaavaan merkitty
rakennusala ylittyvät. Vierasvenesataman tontin 400m2 rakennusoikeus ylittää sallitun 25
prosentilla. Vierasvenesataman tontille on myös esitetty rakennettavaksi noin 1300m2
yhtenäinen katto- ja lattiapinta, jotka ovat merkittäviltä osin rakennukselle kaavassa osoitetun
sijainnin ulkopuolella.

Valittu tarjous on kaavan vastainen myös kaupunkirakenteen näkökulmasta. Asemakaava
mainitsee telakkatoiminnat ja jokilaakson maiseman telakkahallien kohdalla merkittävinä
lähtökohtina alueen suunnittelulle. Tarjouskilpailun säännöissä vaadittu avoin näkymä joelle
ei rakennusmassan johdosta toteudu. Julkinen torialue on kutistunut ja muoto menetetty.

Suunnitelmassa ei myöskään ole huomioitu tulvariskiä. Kaava määrää alimman vaurioituvan
rakenteen tiettyyn korkoon. Paviljonkirakennuksen lattia sekä sadan neliön verran teknisiä
tiloja on merkitty rakennettaviksi alle suojakorkeuden, jolloin myöskään ulkoalueet ja
liittyminen rantaraittiin eivät voi toteutua kaavan edellyttämällä tavalla.

Voittanut tarjous on asemakaavan vastainen ennen kaikkea siltä osin, että telakkatontille ei
aiota sijoittaa mitään kaavan edellyttämiä alueen kulttuurihistoriaan tukeutuvia
telakkatoimintoja. Kaava suojelee nimenomaan perinteikästä telakkatoimintaa, ei yksistään
telakkarakennuksia. Kaavassa todetaan, että kaavan tavoitteena on mahdollistaa nykyinen,
Wileniuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan telakan veistämötoiminta. Kaavan mukaan
toimintaa on mahdollista jatkaa, minkä osoittaa myös lisärakentamiselle osoitettu suuri
kerrosalamäärä.

Myös Museovirasto on lausunnoissaan painottanut telakan toiminnan olevan merkityksellistä
Suomen veneilyhistorian vaalimiselle. Telakan toiminta turvaa osaltaan jokilaakson
ominaispiirteet ja kulttuuriympäristön omaleimaisuuden. Museoviraston mukaan ensiarvoisen
tärkeää on telakan käyttömahdollisuuksien varmistaminen myös tulevaisuudessa, toiminnan
alkuperäinen luonne ja mittakaava säilyttäen.

Voittajatarjouksen telakkarakennuksiin suunnitellut toimenpiteet ovat vastoin kaavan
suojelumääräystä. Tukitoimintotiloiksi muuntamisen jälkeen rakennuksia ei enää ole
mahdollista käyttää suojelumääräyksessä määrättyyn, alkuperäisen tarkoituksen mukaiseen
telakkatoimintaan.

Valittu tarjous rikkoo kilpailutussääntöjä myös kaupungin ja yrittäjän välisen kustannusjaon
sekä aikataulun suhteen. Kaupungin laatimissa säännöissä haettiin hanketta toteutettavaksi
kahden vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Valitussa tarjouksessa
yli puolen miljoonan euron paalutuskustannukset on vastoin kilpailutussääntöjä määrätty
kaupungin maksettaviksi. Hanke olisi sen lisäksi kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan
vuonna 2030.

Hakola toteaa, että vierasvenesatamatontin kaavaa tulee kehittää siten, että siihen lisätään
toimintoja ja rakennusoikeutta, jotka mahdollistaisivat vierasvenesataman tuleville yrittäjille
ympärivuotisen, kannattavan liiketoiminnan ilman kaavalla suojellun perinnetelakan toiminnan
lopettamista.

– Länsirannalla on tilaa. Kaupungin ei tarvitse valita kahden hyvän välillä, kun se voi saada
kummatkin ja siten ainutlaatuisen, vetovoimaisen kokonaisuuden.

Lisätietoa:
Marikki Hakola
Puheenjohtaja, Wilenius båtvarv ry
puh. +358 40 546 4165
https://www.wileniusvarv.fi

Allekirjoita adressi Wileniuksen perinnetelakan tulevaisuuden puolesta.

Wileniuksen telakka

Kulttuurikaupunki Porvoon tulee säilyttää kansainvälisesti ainutlaatuinen, elävä Wileniuksen telakka ja antaa sille mahdollisuus kehittyä vetovoimaiseksi merelliseksi puuvene- ja tapahtumakeskukseksi Porvoon Länsirannalla.